Spørsmål om tro

Hentet fra www.pinsebevegelsen.no

1. Hva tror pinsevenner egentlig på?

Svar: Vi tror at Bibelen - Guds Ord - er sannhet. På grunn av syndefallet som kom med Adam og Eva, opprettet Gud en frelsesplan for menneskene. Gud sendte sin egen Sønn - Jesus Kristus - for å bringe menneskene tilbake til Gud. Gud skapte oss med fri vilje, men han ønsker at vi skal velge han som vår frelser. Pinsevenner legger vekt på at et kristent liv er basert på et personlig forhold til Jesus.
Pinsemenighetene slutter seg til Den apostoliske trosbekjennelsen som lyder:
"Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.
Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.
Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv."


2. Hvordan kan pinsevenner tro at de har det riktige svaret på kristendom / den rette troen?

Svar: Vi tror ikke at "det er bare vi som har det". Alle som tror at Jesus Kristus er Guds sønn og døde på korset for menneskets synder og oppstod fra de døde ved Guds Ånd, og at Jesus skal komme tilbake til jorden, har en bekjennelse som viser at man er en kristen ut i fra Bibelen. Pinsemenighetene anerkjenner den apostoliske trosbekjennelsen (se spørsmål 1) som en måte å uttrykke vår troslære.
Opp gjennom kirkehistorien ser vi hvordan dette gir seg ulike uttrykk. Ofte var det slik at Gud vil ha noe mer fram i sin menighet, men de bestående kirkene hadde grodd fast i sine tradisjoner og ville ikke ta imot. Dermed har vi sett utallige splittelser og nystartinger av trossamfunn og kirker opp gjennom tidene. Det er også vært vranglærer som har oppstått i dette.
Pinsevenner har respekt for kirkefedre og troende som har levd tidligere og i andre trossamfunn.
Leser du mer om pinsevennenes oppstart i Norge (Se "Historikk"), ser du at det egentlig ikke var noe ønske om å starte et nytt trossamfunn, men det som bestod ville ikke ha "det nye" som metodistpastoren Barratt brakte med seg.

3. Hva er pinsevennenes "må til "for at en person skal bli en kristen ?

Svar: Når vi leser Romerbrevet kap 10, vers 9-13, står at "hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst". Om du har et inderlig og ærlig ønske om å tilhøre Gud og erkjenner at du trenger å bli befridd fra synd og motta Guds kjærlighet, vil Gud møte deg.
Det neste vil være å be en bønn. Be gjerne høyt for deg selv. Eksempel på bønn: "Kjære Jesus, jeg tror at du døde for mine synder og stod opp fra de døde. Jeg vil at du skal være Herre i mitt liv. Kom inn i mitt liv, Jesus. Frels meg fra all synd, og fyll mitt hjerte med den Hellige Ånd. Amen."
Når du har bedt denne bønnen, er du frelst! Det er nå viktig at du kommer inn i felleskapet med andre kristne. Derfor bør du ta kontakt med en lokal menighet eller en kristen du kjenner som tror på den beslutning som du nå har tatt om å følge Jesus.

4. Hva innebærer det å være en kristen?

Svar: Kristen = Kristi etterfølger. Kristus (gresk) er det samme som Messias (hebarisk). Det er altså Jesus, Guds Sønn.
En kristen tror derfor på det som står i Bibelen om Kristus, og handler på det.
Jesus sa til noen fiskere: "Følg meg!" - og de lot garnene ligge og fulgte ham (markus 1, vers 16-20). På samme måte vil Jesus at mennesker i dag skal gi slipp på sitt liv og følge Jesus, det vil si å ta imot hans budskap og leve slik han forkynte.
Fra Bibelen kan du lese:
- Johannes evangelium kap. 3, vers 16
- Efeserbrevet kap 2, vers 4-10
- Johannes 1.brev kap 4, vers 9-10

5. Tror pinsevenner at en person kommer til helvete/fortapelsen dersom man ikke tror på Jesus ?

Svar: Bibelen lærer at det er to utganger på livet. Alle som tror på Jesus som sin Frelser, blir akseptert av Gud og kommer til himmelen. Dermed er det opp til hver enkelt å velge himmel eller fortapelse. Bibelen lærer at den som ikke tror, går fortapt. Det vil si ikke få komme inn i Guds nærhet i det himmelske.
Bibeltekster:
- Johannes evangelium kap 3 vers 16
- 2. Tessalonikerbrev kap 1 vers 6-9

6. Hva tror pinsevenner om Den Hellige Ånd?

Svar: Den Hellige Ånd er en av personene i den Guddommelige Treenigheten som består av Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Treenigheten kommer blant annet til uttrykk i Bibelteksten der Jesus blir døpt i Jordan elven (Matteus kap 3, vers 16-17).
Da Jesus etter oppstandelsen fra de døde, for opp til himmelen, sendte han Den Hellige Ånd til menneskene. Det skjedde på pinsefestens dag.
Den Hellige Ånd omtales i Bibelen bl.a. som "trøster", "hjelper", "talsmann" og "lærer". Funksjonen er å være et bindeledd mellom den troende og Faderen og Sønnen som er på den himmelske tronen. Ånden formidler ord og tanker fra menneskene til Gud og fra Gud til menneskene.
Les om Den Hellige Ånd i:
- Johannes evangelium kap. 16, vers 5 - 15.
- Apostlenes Gjerninger kap. 2, vers 1 - 4.
- Galaterbrevet kap 5, vers 16-25.

7. Hva tror pinsevenner om nådegaver - helbredelse, mirakler, tegn og under?

Svar: Vi tror at på samme måte som de første disiplene som var sammen med med Jesus, kan kristne i dag bli brukt av Gud til overnaturlige oppgaver. Den hellige Ånd er den som gir disse gavene. Det er ikke mennesket selv som gjør dette, men Gud i oss.
Bibeltekster:
- Markus evangelium 16, vers 17-18
- Romerbrevet 12
- 1.Korinterbrev kapittel 12
- Jakobs brev 5, vers 14-16


8. Hva tror pinsevenner om hvordan verden ble til?

Svar: Vi tror at Gud skapte verden, alle dyr og planter, mennesker og dyr, slik vi kan lese om det i Bibelen. Det betyr ikke at vi ikke tro på vitenskapelige funn eller teorier, men vi avviser evolusjonsteorier og ideen om Big Bang.
Mye at det som påstas er fakta og bevist, er kun teorier der vitenskapsforskere "tror" og velger hypoteser uten at dette kan bevises.

9. Tror pinsevenner at mennesker er onde?

Svar: Gud skapte mennesket med fri vilje. Fri vilje innebærer også frihet til å velge det onde fra menneskets side.
Gud ønsker ingenting ondt for mennesket, men han vil ikke diktere eller forutbestemme menneskets liv. Derfor gir Gud mennesket nøkler for et godt liv, slik vi leser om i Bibelen. Gud er den som sterkest anbefaler oss "det gode livet". Men menneskets egoisme velger ofte bort Gud og hans ord for hva dette livet bør inneholde.
Bibeltekster:
- 5. Mosebok kap 30, vers 15-19
- Apostlenes Gjerninger kap 19, vers 8-12.
- Romerbrevet kap 7, vers 15-25

Powered by Cornerstone