Kirkelige handlinger

Hentet fra www.pinsebevegelsen.no


Nattverd
Pinsemenighetene praktiserer nattverd i gudstjenester og evangeliske møter. Det kan også foregå i hjemmene eller i husgrupper. Pinsevenner mener nattverd er en naturlig og viktig del av kristenlivet. Nattverden (brødsbrytelse) praktiseres gjerne med lovsang, skriftlesning (1.Korinterbrev 11, 23-29) og bønn før den enkelte troende tar del i nattverdsmåltidet. Det er ikke spesielle krav til type brød og vin. Det er gjerne alkoholfri drikke som benyttes. Nattverden deles ut enten ved at man kommer fram til et bord der brød og vin deles ut, eller ved at det serveres til den enkelte ved sitteplassen.
"Trofast holdt de seg til apostlenes lære og samfunnet, til nattverden og bønnene" (Apostlenes Gjerninger 2, 42)


Barnevelsignelse

Pinsevennene døper ikke spedbarn, men praktiserer "barnevelsignelse". Det har sammenheng med at pinsevennene er av den oppfatning at barna allerede tilhører Guds rike.
Barnevelsignelse har sin bibelske motivasjon fra fortellingen om at Jesus tok småbarn inntil seg, velsignet dem og erklærte at de tilhørte Guds rike (Markus 10, 13-16). Samtidig tjener barnevelsignelsen til å presentere spebarna for menigheten og oppfordre menighetsfellesskapet til å be for det lille barnet og den nærmeste familie.
Barnevelsignelse skjer som regel i tilknytning til en gudstjeneste eller et offentlig møte hvor familien og barnet er tilstede. Det synges en innledningsang, det leses fra Bibelen og pastoren holder barnet, ber for det og velsigner det i Jesu navn.
"Se, barn er en gave fra Herren, livsfrukt er en lønn." (Salme 127, 3)

Vielse - bryllup
I de fleste pinsemenigheter er pastor eller en av menighetslederne godkjent som vigselsmann hos Fylkesmannen. Dette gir vedkommende den juridiske rett til å foreta vielse uten annen godkjenning enn det loven tilsier. Man følger de forskrifter og ordninger som myndighetene har fastlagt.
Vielsen skjer gjerne i pinsemenighetens lokaler eller i en leid kirke. Ritualet ligner på det som skjer i Den norske kirke, men man er fri til å velge hvordan rekkefølgen skal skje og hvilke skriftord som brukes.
"Ekteskapet skal holdes i ære av alle, og samlivet må ikke skitnes til. For Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet." (Hebreerbrevet 13, 4)

Begravelse
Det er ikke krav til hvem som kan forrette i en begravelse. Som regel er det pastor eller en forkynner som foretter. Begravelsen kan skje i pinsemenighetens egne lokaler eller i den kirken der båren skal stedes til hvile på gravlunden.
Ritualet ligner på det som Den norske kirke praktiserer, men man har frihet til å endre rekkefølge og bruk av Bibeltekster. Læren omkring død og oppstandelse forkynnes ut fra tekster i Bibelen som blant annet Johannes evangelium 11, 25-26, 1. Tessalonikerbrev 4, 13-18 og 1. Korinterbrev 15, 43-57.
"Sannelig, sannelig, jeg (Jesus) sier dere: Den som hører mitt ord og tror på Ham (Faderen) som har sendt meg, den har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet." (Johannes evangelium 5, 24)

Powered by Cornerstone